*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

 

ليست كتابهاي كتابخانه مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

پیوست‌ها:
فایلحجم فایل
دریافت این فایل (ليست كتابخانه تا تاريخ960206.xls)ليست كتابخانه تا تاريخ960206.xls3781 Kb