*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
خط مشی مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی