*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
خط مشی مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 

« خط مشی آموزش »

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در راستای توانمندسازی ، توسعه کیفی منابع انسانی شرکت و حصول اطمینان از آگاهی کارکنان نسبت به تعهد و  نقش خود در نیل به اهداف شرکت ، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با اعتقاد به ترویج و بالندگی صنعتی و تأثیر آن در رشد همه جانبه کشور اقدام به استقرار نظام جامع آموزش با رعایت الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015 نموده است .از این رو در راستای بهبود تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های شرکت و هم راستا با خط مشی کیفیت و با رویکرد توسعه همه جانبه منابع انسانی ، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی مصوبات زیر را در راستای بهبود مستمر فرایند آموزش مد نظر قرار داده است :

  1. ارائه راهکارهای آموزشی متناسب با نیازهای فعلی و تحولات آتی سازمان
  2. ارائه روش هاي نوين و مؤثر آموزشي به منظور اجراي كيفي برنامه هاي آموزشي
  3. بهبود  رضایتمندی کارکنان از فرایند آموزش
  4. توجه به آموزش های خانواده در راستای حفظ تعادل بین کار و زندگی افراد و ایجاد زمینه های رشد معنوی منابع انسانی
  5. ارائه سیمایی مطلوب از سازمان برای مخاطبین و نیز ارگانهای مرتبط با هدف برقراری تعامل بهینه و دو سویه

 

آرش شفيعي

مدير آموزش و توسعه منابع انساني