*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
بروشورهای آموزشی

 

بروشورهای آموزشی تدوین شده

پیوست‌ها:
فایلحجم فایل
دریافت این فایل (مديريت استراتژيک.jpg)مديريت استراتژيک.jpg917 Kb
دریافت این فایل (IMS.pdf)IMS.pdf79 Kb
دریافت این فایل (تعالي سازماني.pdf)تعالي سازماني.pdf274 Kb
دریافت این فایل (واكنش درشرايط اضطراري1.jpg)واكنش درشرايط اضطراري1.jpg490 Kb
دریافت این فایل (واكنش درشرايط اضطراري2.jpg)واكنش درشرايط اضطراري2.jpg429 Kb
دریافت این فایل (padafand92.pdf)padafand92.pdf1863 Kb
دریافت این فایل (كتابچه امداد و نجات.pdf)كتابچه امداد و نجات.pdf2094 Kb
دریافت این فایل (The Secret of Success.ppt)The Secret of Success.ppt6324 Kb
دریافت این فایل (5S (گروه 14 و بالاتر).pdf)5S (گروه 14 و بالاتر).pdf1392 Kb
دریافت این فایل (5S(گروه 13 و پائين تر).pdf)5S(گروه 13 و پائين تر).pdf1353 Kb
دریافت این فایل (MSDS (كليه سطوح).pdf)MSDS (كليه سطوح).pdf1459 Kb
دریافت این فایل (شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه )شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه 1385 Kb
دریافت این فایل (شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه )شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه 1447 Kb
دریافت این فایل (كايزن عملياتي - گروه 13 و پائين تر.pdf)كايزن عملياتي - گروه 13 و پائين تر.pdf1201 Kb
دریافت این فایل (كايزن عملياتي - گروه 14 و بالاتر.pdf)كايزن عملياتي - گروه 14 و بالاتر.pdf1175 Kb
دریافت این فایل (نظام پيشنهادات - گروه 13 و پائين تر.pdf)نظام پيشنهادات - گروه 13 و پائين تر.pdf1340 Kb
دریافت این فایل (نظام پيشنهادات - گروه 14 و بالاتر.pdf)نظام پيشنهادات - گروه 14 و بالاتر.pdf1230 Kb
دریافت این فایل (ایمنی فنی تخصصی مکانیک.pdf)ایمنی فنی تخصصی مکانیک.pdf1132 Kb
دریافت این فایل (فلز کاری.pdf)فلز کاری.pdf10324 Kb
دریافت این فایل (اخلاق حرفه ای.pdf)اخلاق حرفه ای.pdf568 Kb
دریافت این فایل (اصول برنامه ریزی استراتژيك.pdf)اصول برنامه ریزی استراتژيك.pdf1567 Kb
دریافت این فایل (اصول برنامه ريزي.pdf)اصول برنامه ريزي.pdf293 Kb
دریافت این فایل (اصول و فنون تصميم گيري1.pdf)اصول و فنون تصميم گيري1.pdf8112 Kb
دریافت این فایل (تکنيک هاي حل مسئله.pdf)تکنيک هاي حل مسئله.pdf1988 Kb
دریافت این فایل (مدیریت خلاقیت.pdf)مدیریت خلاقیت.pdf547 Kb
دریافت این فایل (مدیریت زمان.pdf)مدیریت زمان.pdf421 Kb
دریافت این فایل (مدیریت فرآیند.pdf)مدیریت فرآیند.pdf768 Kb
دریافت این فایل (مهارتهای ارتباطی.pdf)مهارتهای ارتباطی.pdf161 Kb
دریافت این فایل (مهندسی رفتار ارتباطی.pdf)مهندسی رفتار ارتباطی.pdf1001 Kb
دریافت این فایل (سپاه ايمني.pdf)سپاه ايمني.pdf2125 Kb
دریافت این فایل (10روش پيشگيري از سرطان.pdf)10روش پيشگيري از سرطان.pdf2188 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان روانشناسي.pdf)پيشگيري از سرطان روانشناسي.pdf1358 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان سيگار و دخانيات.pdf)پيشگيري از سرطان سيگار و دخانيات.pdf1645 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان عفونتها.pdf)پيشگيري از سرطان عفونتها.pdf2991 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان عوامل محيطي.pdf)پيشگيري از سرطان عوامل محيطي.pdf2378 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان و تغذيه.pdf)پيشگيري از سرطان و تغذيه.pdf8181 Kb
دریافت این فایل (پيشگيري از سرطان و ورزش.pdf)پيشگيري از سرطان و ورزش.pdf2522 Kb
دریافت این فایل (سرطان و باورهاي نادرست.pdf)سرطان و باورهاي نادرست.pdf2643 Kb
دریافت این فایل (کتابچه ایمنی)کتابچه ایمنی68359 Kb