*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
تاریخچه مدیریت آموزشمركز آموزش فني توحيد ذوب آهن


در سال 1347 تحت عنوان آموزشگاه متالورژي در تهران آغاز به كار كرده و در سال 1351 به محل فعلي در مجاورت كارخانه انتقال يافته كه تاکنون فعاليت هاي آموزشي خود را در مراحل ساخت ، بهره برداري و توسعه كارخانه ذوب آهن اصفهان دنبال کرده است و دامنه خدمات آن نه تنها به صنایع و مراکز علمی تحقیقاتی متعدد کشور بلکه به کشور های خارجی نیز بوده است.

باتوجه به سوابق، امكانات آموزشي و منابع انساني مجرب در سال 1393 از سوي سازمان فني و حرفه اي، مجوز مركز جواركارگاهي به مديريت آموزش و توسعه منابع انساني ذوب آهن اصفهان اعطا گردید