*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 222320
مدير آموزش و توسعه منابع انساني

 

آرش شفيعي

 

 

 

 

 

آرش شفيعي

مدير آموزش و توسعه منابع انساني