***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 363941
گروه زبان


اعلام برنامه آزمون پایان ترم زبان انگلیسی

ردیف

عنوان دوره

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

مکان آزمون

1

EGP1

1395/11/06

8-9:30

مدیریت آموزش و توسعه منابع  کلاس 409

2

EGP2

1395/11/06

9.30-11

مدیریت آموزش و توسعه منابع  کلاس 409

3

EGP3

1395/11/06

11-12:30

مدیریت آموزش و توسعه منابع  کلاس 409

4

EGP4

1395/11/06

14-15:30

مدیریت آموزش و توسعه منابع  کلاس 409