***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام زمان برگزاري آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 313157
نمرات آزمون هاي زبان


" اعلام نمرات پاياني دوره هاي زبان انگليسي "


شماره پرسنلی نمره سطح  زبان
402338 غایب سطح EGP1
396958 غایب سطح EGP1
404462 14.6 سطح EGP1
412376 غایب سطح EGP1
417904 14.9 سطح EGP1
426016 غایب سطح EGP1
430374 17.3 سطح EGP1
432911 16.7 سطح EGP1
438057 غایب سطح EGP1
450343 15.4 سطح EGP1
7000068 16.7 سطح EGP1
364304 غایب سطح EGP1
388912 11.8 سطح EGP1
392901 غایب سطح EGP1
394327 13.4 سطح EGP1
400181 غایب سطح EGP1
404250 غایب سطح EGP1
409103 14.2 سطح EGP1
1743813 غایب سطح EGP1
7000101 غایب سطح EGP1
7023037 16.4 سطح EGP1
7157685 15.8 سطح EGP1
403822 16.2 سطح EGP1
411655 10.7 سطح EGP1
428337 13.2 سطح EGP1
437182 14.6 سطح EGP1
437620 15.8 سطح EGP1
450569 16.7 سطح EGP1
450592 11.25 سطح EGP1
452296 11.2 سطح EGP1
456694 15.8 سطح EGP1
7012184 16 سطح EGP1
7037243 17 سطح EGP1
7055091 13 سطح EGP1
390674 16.4 سطح EGP1
407046 غایب سطح EGP1
411833 غایب سطح EGP1
416258 16 سطح EGP1
422380 17.15 سطح EGP1
432202 غایب سطح EGP1
7000518 غایب سطح EGP1
7054766 16.2 سطح EGP1
7055243 16.7 سطح EGP1
7056459 12.8 سطح EGP1
7059037 غایب سطح EGP1
388041 17.6 سطح EGP2
394424 15.2 سطح EGP2
397300 غایب سطح EGP2
402842 15.8 سطح EGP2
410659 غایب سطح EGP2
413470 14 سطح EGP2
439576 غایب سطح EGP2
443009 غایب سطح EGP2
447041 غایب سطح EGP2
7055109 غایب سطح EGP2
7064384 غایب سطح EGP2
7064527 غایب سطح EGP2
7254768 6.3 سطح EGP2
394645 14 سطح EGP2
404845 14.4 سطح EGP2
405353 13.7 سطح EGP2
407003 15.5 سطح EGP2
415499 13.15 سطح EGP2
415863 غایب سطح EGP2
422029 13.9 سطح EGP2
426989 13.2 سطح EGP2
432385 16.1 سطح EGP2
434604 13.9 سطح EGP2
459316 15.8 سطح EGP2
7013145 14 سطح EGP2
7018011 14.25 سطح EGP2
7025252 14.6 سطح EGP2
390984 18.2 سطح EGP3
389145 17.4 سطح EGP3
414824 17.6 سطح EGP3
414085 18.25 سطح EGP3
399795 13.3 سطح EGP3
415537 18.25 سطح EGP3
392740 16.65 سطح EGP3
398837 غایب سطح EGP3
373664 غایب سطح EGP3
418340 14.8 سطح EGP3