*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 307997
Filter:
Num Photo Last Name First Name Group Position
1 اميني بهرام ساختار سازماني مديريت مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
2 ترابي محمدرضا ساختار سازماني مديريت سرپرست اداره اجرای آموزش
3 اميني حبيب اله ساختار سازماني مديريت سرپرست اداره برنامه ريزي وهماهنگي آموزش
4 كاظمي احمد ساختار سازماني مديريت معاون آموزش
5 ايرانپور سعيد ساختار سازماني مديريت سرپرست مركز علمی - کاربردی


OrgChart Version 1.0.0 Beta