*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 215134
Filter:
Num Photo Last Name First Name Group Position
1 حسيني سيدحميد ساختار سازماني مديريت مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
2 حنائي نژاد وحيد ساختار سازماني مديريت سرپرست اداره توسعه
3 ترابي محمدرضا ساختار سازماني مديريت سرپرست اداره اجرای آموزش
4 اميني حبيب اله ساختار سازماني مديريت سرپرست اداره برنامه ريزي وهماهنگي آموزش
5 كاظمي احمد ساختار سازماني مديريت معاون آموزش
6 ايرانپور سعيد ساختار سازماني مديريت سرپرست مركز علمی - کاربردی


OrgChart Version 1.0.0 Beta