*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 222319
رئيس مركز علمي كاربردي

 

سعيد ايرانپور

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي ذوب آهن اصفهان