*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 281367
رئيس مركز علمي كاربردي

 

سعيد ايرانپور

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي ذوب آهن اصفهان