*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 215138
اداره آموزش هاي علمي- كاربردي


اهم وظايف و اقدامات اداره آموزشهای علمی کاربردی :

جذب و تربيت دانشجو در مقطع كارداني در رشته هاي زير :

كاردان فني ابزاردقيق

كاردان فني جوش

كاردان فني مكانيك – ماشين ابزار

جذب و تربيت دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي زير :

مهندسي فناوري بازرسي جوش

مهندسي فناوري كنترل – ابزاردقيق

مهندسي فناوري  مكانيك – ماشين ابزار

كارشناسي حرفه اي ايمني ، سلامت و محيط زيست صنايع ( HSE)

پذيرش كارآموزان و هنرجويان از ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي


سرپرست مركز علمي كاربردي :

كارمندان مركز:

سيد رسول عطائي (كارشناس)

مرتضي توتوني(مسئول كتابخانه)

داوود راست پور (كاردان)

سميه عليزاده ، سميه باقري و مريم اميني كارمندان اداري

فاطمه نصري (مسئول دبيرخانه)

آقاي مختاري(خدمات)

تلفن هاي تماس: 52578854