*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 233331

 

اداره برنامه ريزي و توسعه

"اهم وظايف اداره ارزيابي و توسعه كاركنان"

كنترل و نظارت بر فرايند آموزش از طريق پايش و صحه گذاري شاخصها و اهداف تعيين شده

تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و  ارائه گزارشات و اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي موردنياز

ارزيابي دوره هاي آموزشي براساس رضايت سنجي  از : عملكرد مدرس، ارتباط دوره با نيازهاي فراگيران، طراحي و برنامه ريزي دوره، تسهيلات آموزشي و نحوه اجرا

سنجش اثربخشي آموزشهاي اجرا شده كه نشان دهنده تغيير رفتارويا ارتقاء توانايي فراگيران بوده و توسط سرپرست بلافصل اعلام مي گردد

 

سرپرست اداره برنامه ريزي و توسعه : سعيد ايرانپور تلفن تماس 52573515

كارشناسان :اسماعيل كريميان-عباس قندهاري تلفن تماس 52572960

كارمندان واحد اثر بخشي

خانم مژگان سورد

خانم افسون كاملي

خانم نسرين دُرّي

روح اله كاوياني


تلفن تماس:52574268 و52572909