***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 344308

 

"اهم وظايف واحد اثربخشي و بهبود فرآيند"

كنترل و نظارت بر فرايند آموزش از طريق پايش و صحه گذاري شاخصها و اهداف تعيين شده

تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و  ارائه گزارشات و اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي موردنياز

ارزيابي دوره هاي آموزشي براساس رضايت سنجي  از : عملكرد مدرس، ارتباط دوره با نيازهاي فراگيران، طراحي و برنامه ريزي دوره، تسهيلات آموزشي و نحوه اجرا

سنجش اثربخشي آموزشهاي اجرا شده كه نشان دهنده تغيير رفتارويا ارتقاء توانايي فراگيران بوده و توسط سرپرست بلافصل اعلام مي گردد .

 

كارمندان واحد اثر بخشي

خانم مژگان سورد(كاردان آموزش)

خانم سميه باقري(پايش و صحه گذاري)

خانم مريم اميني(ارزيابي اثربخشي بلندمدت)

آقاي محسن رحيمي(كاردان آموزش)

تلفن تماس:52574268 و52572909