*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
مهارت های هفت گانه
Sorry! There Is No translation Available For This Item.
Attachments:
FileFile size
Download this file (Access.pdf)آموزش Access93 Kb
Download this file (ICDL12.pdf)مبانی رایانه 1و21916 Kb
Download this file (EXCEL.pdf)آموزش Excel562 Kb
Download this file (WORD.pdf)آموزش word1385 Kb