*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
بروشورهای آموزشی
Sorry! There Is No translation Available For This Item.
Attachments:
FileFile size
Download this file (مديريت استراتژيک.jpg)مديريت استراتژيک.jpg917 Kb
Download this file (IMS.pdf)IMS.pdf79 Kb
Download this file (تعالي سازماني.pdf)تعالي سازماني.pdf274 Kb
Download this file (واكنش درشرايط اضطراري1.jpg)واكنش درشرايط اضطراري1.jpg490 Kb
Download this file (واكنش درشرايط اضطراري2.jpg)واكنش درشرايط اضطراري2.jpg429 Kb
Download this file (padafand92.pdf)padafand92.pdf1863 Kb
Download this file (كتابچه امداد و نجات.pdf)كتابچه امداد و نجات.pdf2094 Kb
Download this file (The Secret of Success.ppt)The Secret of Success.ppt6324 Kb
Download this file (5S (گروه 14 و بالاتر).pdf)5S (گروه 14 و بالاتر).pdf1392 Kb
Download this file (5S(گروه 13 و پائين تر).pdf)5S(گروه 13 و پائين تر).pdf1353 Kb
Download this file (MSDS (كليه سطوح).pdf)MSDS (كليه سطوح).pdf1459 Kb
Download this file (شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه )شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه 1385 Kb
Download this file (شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه )شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي - گروه 1447 Kb
Download this file (كايزن عملياتي - گروه 13 و پائين تر.pdf)كايزن عملياتي - گروه 13 و پائين تر.pdf1201 Kb
Download this file (كايزن عملياتي - گروه 14 و بالاتر.pdf)كايزن عملياتي - گروه 14 و بالاتر.pdf1175 Kb
Download this file (نظام پيشنهادات - گروه 13 و پائين تر.pdf)نظام پيشنهادات - گروه 13 و پائين تر.pdf1340 Kb
Download this file (نظام پيشنهادات - گروه 14 و بالاتر.pdf)نظام پيشنهادات - گروه 14 و بالاتر.pdf1230 Kb
Download this file (ایمنی فنی تخصصی مکانیک.pdf)ایمنی فنی تخصصی مکانیک.pdf1132 Kb
Download this file (فلز کاری.pdf)فلز کاری.pdf10324 Kb
Download this file (اخلاق حرفه ای.pdf)اخلاق حرفه ای.pdf568 Kb
Download this file (اصول برنامه ریزی استراتژيك.pdf)اصول برنامه ریزی استراتژيك.pdf1567 Kb
Download this file (اصول برنامه ريزي.pdf)اصول برنامه ريزي.pdf293 Kb
Download this file (اصول و فنون تصميم گيري1.pdf)اصول و فنون تصميم گيري1.pdf8112 Kb
Download this file (تکنيک هاي حل مسئله.pdf)تکنيک هاي حل مسئله.pdf1988 Kb
Download this file (مدیریت خلاقیت.pdf)مدیریت خلاقیت.pdf547 Kb
Download this file (مدیریت زمان.pdf)مدیریت زمان.pdf421 Kb
Download this file (مدیریت فرآیند.pdf)مدیریت فرآیند.pdf768 Kb
Download this file (مهارتهای ارتباطی.pdf)مهارتهای ارتباطی.pdf161 Kb
Download this file (مهندسی رفتار ارتباطی.pdf)مهندسی رفتار ارتباطی.pdf1001 Kb
Download this file (سپاه ايمني.pdf)سپاه ايمني.pdf2125 Kb
Download this file (10روش پيشگيري از سرطان.pdf)10روش پيشگيري از سرطان.pdf2188 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان روانشناسي.pdf)پيشگيري از سرطان روانشناسي.pdf1358 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان سيگار و دخانيات.pdf)پيشگيري از سرطان سيگار و دخانيات.pdf1645 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان عفونتها.pdf)پيشگيري از سرطان عفونتها.pdf2991 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان عوامل محيطي.pdf)پيشگيري از سرطان عوامل محيطي.pdf2378 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان و تغذيه.pdf)پيشگيري از سرطان و تغذيه.pdf8181 Kb
Download this file (پيشگيري از سرطان و ورزش.pdf)پيشگيري از سرطان و ورزش.pdf2522 Kb
Download this file (سرطان و باورهاي نادرست.pdf)سرطان و باورهاي نادرست.pdf2643 Kb
Download this file (کتابچه ایمنی)کتابچه ایمنی68359 Kb