*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

Content View Hits : 307760
ايميل آموزش
مدير آموزش و توسعه منابع انساني

Contact
Address:
ذوب آهن
اصفهان-مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 031-52571400-52572930
Fax: 031-52578828
http://train.esfahansteel.com