***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نمرات آزمون زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 307420
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ


تمديد اعتبار گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت ، مديريت آموزش و صدور مجدد گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي در ذوب آهن

مميزي خارجي سيستم مديريت كيفيت مطابق با استاندارد ISO 9001:2008 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مطابق با استاندارد OHSAS 18001:2007 و سيستم مديريت آموزش شركت مطابق با استاندارد ISO 10015:1999 توسط سرمميزان مؤسسه SGS به مدت سه روز از 5 الي 7 مهر ماه سال جاري در ذوب آهن انجام گرفت .

عباس عباس زاده مدير كيفيت شركت با اعلام اين خبر گفت : مميزي خارجي سيستم هاي  سه گانه مذكور با انتخاب واحدهاي نمونه از قسمت هاي مختلف شركت  و با همكاري مديران و كاركنان قسمت هاي تحت مميزي در مدت 3 روز انجام و بعد از بررسي هاي به عمل آمده توسط 4 نفر ازمميزان شركت SGS سرانجام گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت ISO 9001:2008 و مديريت آموزش ISO 10015:1999 مورد تمديد اعتبار قرار گرفت و گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007 شركت صدور مجدد شد.